telefon zawałowy: Augustów 608 677 958 Suwałki 505 535 489
mobile menu
telefon zawałowy: Augustów 608 677 958 Suwałki 505 535 489
Umów się na wizytę
Umów się na wizytę

O nas

Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe to spółka z o.o. należąca do grupy kapitałowej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu.

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w stanach ostrych, terapii planowej, diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej wczesnej i późnej w systemie stacjonarnym.

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wszystkie zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne oraz hospitalizacja w naszym szpitalu dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ są całkowicie bezpłatne.

Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe świadczy usługi rehabilitacji leczniczej w schorzeniach układu krążenia w systemie stacjonarnym w ramach prewencji rentowej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W placówce świadczone są także usługi na zasadzie prywatnej odpłatności.

Nasza placówka w Augustowie licząca 141 łóżek zlokalizowanych na powierzchni ponad 6000 m2 o najwyższym standardzie wyposażenia medycznego i bazy łóżkowej. Zakresem terapii objęta jest grupa chorych cierpiących na zaburzenia rytmu (elektrofizjologia, implantacja rozruszników i defibrylatorów-kardiowerterów) leczonych metodami inwazyjnymi. Tak szeroki wachlarz świadczonych usług sprawia, że Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe znajduje się w grupie nielicznych placówek wysokospecjalistycznych w dziedzinie kardiologii w kraju.

Placówka realizuje świadczenia również w Suwałkach w Oddziale Kardiologii liczącym 14 łóżek, który znajduje się na powierzchni dzierżawionej od Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera.

Nasz personel to ludzie o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, z wieloletnim doświadczeniem i nienaganną postawą etyczną. Współpracujemy z najwyższej klasy specjalistami w dziedzinie kardiologii z ośrodków akademickich z Białegostoku i Warszawy. Placówka posiada akredytację klasy B nadaną przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a stały nadzór nad jakością świadczonych usług i bezpieczeństwem pacjentów gwarantowany jest przez System Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001:2009.

Struktura Szpitala:

Augustów:

Suwałki:

Certyfikaty i wyróżnienia

Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe posiada certyfikaty:

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze zasady opisują zakres i podstawy przetwarzania danych osobowych w Podlaskim Centrum Sercowo – Naczyniowym Sp. z o.o. (PCSN) oraz sposób realizacji praw, jakie przysługują osobom, których dane przetwarzane są w ramach pracy PCSN.

 

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa Danych jest Podlaskie Centrum Sercowo – Naczyniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie, ul. Marii Konopnickiej 11.

Wyznaczonym Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Katarzyna Wieczorkiewicz, z którą można skontaktować się pod adresem iod@pcsn.com.pl .

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem wyżej wskazanego adresu lub listownie, na adres siedziby Spółki.

 

Kategorie zbieranych danych osobowych

Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzanym (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

Dane Pacjentów – osób zainteresowanych i korzystających z usług oddziałów Kardiologii i Rehabilitacji Kadriologicznej oraz poradni Kardiologicznej –  przetwarzamy w celu realizacji celów profilaktyki zdrowotnej i leczenia na podstawie i w zakresie zawartym w przepisach prawa, w szczególności Ustawy o działalności leczniczej oraz Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób, w szczególności w dokumentacji medycznej będziemy przetwarzali przez okres wymagany w przepisach prawa, aktualnie stanowiący od dziesięciu do trzydziestu lat.

Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom współpracującym z nami wyłącznie w celu realizacji specjalistycznych badań i innych usług związanych z realizowanymi świadczeniami medycznymi, na zasadach dających pełną gwarancję bezpieczeństwa przekazywanych informacji, oraz podmiotom uprawnionym z tytułu przepisów prawa do dostępu do dokumentacji medycznej. W celu rozliczenia świadczenia dane mogą zostać udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

 

Realizując przysługujące Pacjentowi prawo do informacji zawartej w dokumentacji medycznej gromadzimy dane osób, które wnioskują oraz odbierają wskazane dokumenty, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, przez okres wskazany w przepisach dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej Dane, mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym z tytułu przepisów prawa

 

Dane pracowników przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. Ustawa Kodeks Pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem (w zależności od daty zatrudnienia wynosi on 10 lub 50 lat).

Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonym nam zgodom i przetwarzamy jest przez czas prowadzenia rekrutacji. Niemniej w sytuacji kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji możemy je zatrzymać na okres jednego roku.

Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

 

Dane osób, z którymi współpracujemy na podstawie zawartych umów przetwarzamy przez okres trwania współpracy, potem przez okres przewidziany w przepisach podatkowych oraz ewentualnie przez okres do wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy. Dane mogą zostać przekazane podmiotom które świadczą wsparcie organizacyjne, prawne lub techniczne.

 

 

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 

Sposób realizacji praw

W celu realizacji jednego z powyższych praw uprzejmie prosimy o złożenie pisemnego wniosku na adres Administratora lub na skrzynkę mailową IOD.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że wnioski są realizowane bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za udzielenie informacji, zgodnie z art. 12 i 15 ust. 3 RODO. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnionej do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji co do możliwości przeniesienia.

 

Wniesienie Skargi do Organu Nadzorczego

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.